Antiradary

Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.4speed.cz

1. Definice pojmů „Internetový obchod“  – je server na adrese www-4speed.cz, prostřednictvím něhož je zprostředkováván nákup a prodej Zboží Prodávajícího a jehož provozovatelem je pan Petr Kolář, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, s místem podnikání Pančava 161, 760 01 Zlín, identifikační číslo: 64458661. „Zboží“  – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nezohledňuje všechny barevné či velikostní varianty, v nichž je Zboží v Internetovém obchodě nabízeno. U každého Zboží je uvedená rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží. Kontaktní místo /korespondenční adresa: Zlín, Pančava 161, PSČ: 76001 Kontaktní osoba: pan Petr Kolář, mob. tel.: 604 99 66 33 „Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.

 • Podnikatel“  – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Spotřebitel“  – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. „Kupní smlouva“  – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), zejména ustanovením § 588 a násl. a § 52 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), zejména ustanovením § 409 a násl. „Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy. „Kupní cena“  – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to bez DPH i včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny v případě, že je zboží odesíláno pro Kupujícího, jsou náklady na odeslání zboží vyjádřené paušální částkou. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu celou tuto Kupní cenu zaplatit. „Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje v případě, že Předmět prodeje má být dle Kupní smlouvy Kupujícímu odeslán, které je specifikováno následujícími údaji: jméno obce, jméno územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce, jméno ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo, stát. POUZE ČR 2. Úvodní ustanovení 2.1 Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. 2.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupující odsouhlasením těchto obchodních podmínek stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. 3. Proces uzavírání Kupní smlouvy Proces uzavírání Kupní smlouvy se skládá z následujících fá­zí:

 1. Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Před tím, než provede výběr Zboží je Kupující povinen se pečlivě seznámit s technickými a užitnými vlastnostmi a dalšími parametry, které jsou u Zboží uvedeny. Výběr Zboží potvrdí kliknutím na odkaz „přidat do košíku“.
 2. Kliknutím na nabídku v hlavním menu označenou jako Nákupní košík se Kupujícímu zobrazí seznam a počet položek vložených do nákupního košíku.
 3. Kliknutím na tlačítko „Zadat adresu pro doručení“ se Kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, do něhož je Kupující povinen vyplnit údaje za účelem uzavření Kupní smlouvy. Kupující je povinen seznámit se s obchodními podmínkami a pokud s jejich zněním souhlasí, zatrhne políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“ na stránce s objednávkovým formulářem.
 4. Kliknutím na tlačítko „Zvolit možnosti platby a doručení“ se Kupující dostává na stránku s volbou možnosti platby a doručení objednaného zboží. Zde Kupující zvolí z nabídky možností plateb a doručení a klikne na tlačítko „Odeslat objednávku“. Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ dojde k závaznému odeslání objednávky a vygenerování e-mailu s kompletními informacemi o objednávce. V potvrzovacím e-mailu s objednávkou jsou uvedeny následující informace:
 5. Fakturační adresa Kupujícího
 6. Dodací adresa Kupujícího
 7. Doplňující komentář Kupujícího vztahující se k provedené objednávce
 8. Číslo objednávky
 9. Datum provedení objednávky
 10. Seznam položek v objednávce a jejich cena
 11. Výsledná cena za objednávku
 12. Kupujícím zvolený způsob platby
 13. Kupujícím zvolený způsob dopravy
 14. Kontaktní informace na provozovatele obchodu 4speed.cz

1. Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ vzniká kupní smlouva. Pokud Kupující zjistí, že v e-mailu s potvrzením objednávky jsou chyby, které vznikly v důsledku vadného zadání údajů do objednávkového formuláře, pak tuto skutečnost neodkladně sdělí provozovateli internetového obchodu a to odesláním e-mailové zprávy na adresu info@4speed.cz nebo telefonicky na číslo 604 99 66 33 . Pokud tak Kupující neučiní do 24 hodin od doručení potvrzovacího e-mailu s objednávkou, má provozovatel za to, že objednávka je zcela bez chyb.

4. Dodání Předmětu prodeje 4.1 Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle Kupní smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího, pokud je dle Kupní smlouvy Předmět prodeje odesílán do Místa určení. V ostatních případech je Předmět prodeje dodán, pokud je připraven k převzetí pro Kupujícího v kontaktním místě Prodávajícího uvedeném v čl. 1 těchto obchodních podmínek, a to v souladu s dohodou Prodávajícího a Kupujícího dle odst. 4.4.3 těchto obchodních podmínek. 4.2 Prodávající se dále zavazuje společně s Předmětem prodeje předat Kupujícímu veškeré doklady nutné k užívání Předmětu prodeje Kupujícím. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodané zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání zboží ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou zboží nepřevzal. 4.3 Doba dodání 4.3.1 Prodávající dodává Zboží ve lhůtě dle dostupnosti, která je uvedena v detailu nebo náhledu konkrétního produktu. Prodávající může dodat Předmět prodeje Kupujícímu nejpozději do šesti týdnů od uzavření Kupní smlouvy, a v případě, že je Kupní cena placena předem nebo je požadována záloha dle čl. 6 odst. 6.1 těchto obchodních podmínek, do šesti týdnů ode zaplacení Kupní ceny nebo zaplacení zálohy. Přesný termín dodání v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo třetí osoba zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. 4.3.2 Pokud Kupující při uzavření Kupní smlouvy vyjádří vůli uzavřít Kupní smlouvu jen za podmínky, že Předmět prodeje bude dodán do určitého termínu (fixní smlouva), pak v případě, že Předmět prodeje nebude možné do tohoto termínu dodat,má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit. 4.4 Místo určení 4.4.1 Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení, ledaže na základě dohody dle čl. 4.4.3 těchto obchodních podmínek převezme zboží v kontaktním místě Prodávajícího. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou zboží do Místa určení hradí Kupující paušální částkou, která tvoří součást Kupní ceny. V případě, že je Předmět prodeje přepravován do Místa určení, je Prodávající povinen zabalit Předmět prodeje a zajistit jej pro přepravu tak, aby na Předmětu prodeje nevznikla škoda. 4.4.2 Pokud Kupující přebírá předmět prodeje od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa určení, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení. 4.4.3 Na základě dohody s Prodávajícím může Kupující převzít Předmět prodeje v Kontaktním místě uvedeném v čl. 1 těchto obchodních podmínek. 5. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva 5.1 Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodané zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal. 5.2 Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. 6. Kupní cena a platební podmínky 6.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu platbou při převzetí Předmětu prodeje. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat zaplacení zálohy na Kupní cenu, i když je ve smlouvě dohodnuta platba při převzetí Předmětu prodeje v případě, že Předmět prodeje tvoří větší množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty. Prodávající je povinen bez odkladu oznámit Kupujícímu, že požaduje zaplacení zálohy v souladu s tímto ustanovením obchodních podmínek. Pro placení zálohy se obdobně použijí pravidla stanovená v ustanovení čl. 6 odst. 6.3 těchto podmínek, a to včetně možnosti odstoupit od smlouvy. POUZE ČR 6.4 Platba při převzetí 6.4.1 Pokud je Kupní cena placena při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu v hotovosti Prodávajícímu nebo třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo třetí osoba zajišťující Přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího jménem Prodávajícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny. 7. Slevy 7.1 Prodávající může při prodeji Zboží dočasně nabízet buď veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů, velikostí, barev či užitných vlastností. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Zboží před slevou a cena Zboží po slevě. 7.2 Prodávající dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy. 8. Odstoupení od smlouvy 8.1 Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou. 8.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu plnění není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže Poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě. 8.3 Pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, pak má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího. 8.4 Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal, a to obdobným způsobem, který Kupní smlouva stanoví pro uplatňování reklamace. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení od smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude vrácen Předmět prodeje ze strany Kupujícího. 8.5 Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který je Spotřebitelem 8.5.1 Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. 8.5.2 Kupující však nemůže takto odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

8.5.3 Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu, že odstupuje od smlouvy. Oznámení musí dojít prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí plnění. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu kontaktního místa Prodávajícího uvedeného v čl. 1 nebo jeho předáním v kontaktním místě uvedeném v čl. 1 těchto obchodních podmínek. 8.5.4 Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout. 8.5.5 Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího. Prodávající může Kupujícímu vrátit Kupní cenu též v hotovosti v případě, že je Předmět prodeje vrácen jeho předáním v kontaktním místě uvedeném v čl. 1 těchto obchodních podmínek. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, kdy byl ze strany Kupujícího Předmět prodeje vrácen, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy Kupující od smlouvy odstoupil. 9. Zpracování osobních údajů 9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. 9.2 Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit.

10. Odpovědnost za vady 10.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí zboží, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, pokud je Kupující Podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je Kupující Spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě. 10.2 Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje. 10.3 V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit. 10.4 Za vadu se nepovažuje zejména:

 • opotřebení Předmětu prodeje způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • mechanické poškození nebo závada na věci způsobené zejména nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí,
 • mechanické poškození nebo závada na Předmětu prodeje vzniklá v důsledku použití věci v rozporu s návodem k použití, který byl přiložen k Předmětu prodeje, nebo v rozporu s pravidly pro užívání Předmětu prodeje, pokud jde o pravidla obecně známá,
 • skutečnost, že Předmět prodeje se nehodí k účelu, pro který byl Kupujícím zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Zboží a je v barevném provedení či velikosti, která byla u Zboží uvedena, popřípadě byla Kupujícím zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Prodávající pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů

11. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je podnikatelem 11.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu prodeje, tedy zavazuje se, že Předmět prodeje bude po dobu trvání záruční doby způsobilý k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne dodání Předmětu prodeje. Pokud je však na Předmětu prodeje nebo na jeho obalu vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti Předmětu prodeje, platí tato doba. 11.2 V ostatním upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad Předmětu prodeje, ustanovení § 422 a násl. ObchZ. Lhůta k vyřízení reklamace dle ustanovení čl. 13 odst. 13.4 obchodních podmínek se považuje za dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění ve smyslu ustanovení § 436 a násl. ObchZ. Kupující může uplatnit nárok na slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty. 12. Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je spotřebitelem 12.1 Shoda s Kupní smlouvou 12.1.1Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaný Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. 12.1.2 Shodou s Kupní smlouvou podle odst. 12.1.1 se dále zásadně rozumí, že Předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 12.1.3 V případě, že Předmět prodeje při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. 12.2 Záruka Prodávající poskytuje Kupujícímu na Předmět prodeje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne, kdy Kupující Předmět prodeje převezme. Je-li na Předmětu prodeje, jeho obalu nebo návodu k němu připojenému vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Pokud zvláštní předpis stanoví pro Předmět prodeje záruční dobu delší, uplatní se takto stanovená záruční doba. O poskytované záruce může prodávající vystavit záruční list. Prodávající je povinen vystavit záruční list vždy, pokud o to Kupující požádá. V ostatních případech plní funkci záručního listu doklad o zakoupení Předmětu prodeje. 12.3 Nároky Kupujícího z odpovědnosti za vady 12.3.1 Je-li vada odstranitelná, má Kupující právo požadovat:

 • odstranění vady (opravou Předmětu prodeje) nebo
 • výměnu Předmětu prodeje nebo některé ze součástek za podmínky, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Není-li takový postup možný, může Kupující

 • požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
 • odstoupit od Kupní smlouvy.

12.3.2 Je-li vada neodstranitelná, pak pokud tato vada brání řádnému užívání Předmětu prodeje jako věci bez vad, má Kupující právo na:

 • výměnu Předmětu prodeje, nebo
 • odstoupení od Kupní smlouvy.

Tatáž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Předmět prodeje řádně užívat. 12.3.2 Pokud jde o jiné vady neodstranitelné, může Kupující:

 • požadovat výměnu Předmětu prodeje, nebo
 • požadovat slevu z Kupní ceny, nebo

13 odstoupit od Kupní smlouvy.

12.3.4 Neuplatní-li Kupující u Prodávajícího práva z odpovědnosti za vady v záruční době, tato práva zaniknou. 13. Reklamace 13.1 Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího, a to buď zasláním Předmětu prodeje na adresu kontaktního místa: Petr Kolář, Pančava 161, 760 01 Zlín, kontaktní osoba: Petr Kolář, nebo předáním Předmětu prodeje Prodávajícímu v kontaktním místě. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy předmět prodeje došel, popřípadě byl předán Prodávajícímu. 13.2 Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán čistý se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že Předmět prodeje bude vrácen Kupujícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího. 13.3 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku. 13.4 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží, pak se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů, a to v případě, že Kupující je Podnikatelem. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci. 13.5 Vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Po vyřízení reklamace je Prodávající povinen Předmět prodeje Kupujícímu vrátit, a to buď předáním Předmětu prodeje Kupujícímu v kontaktním místě Prodávajícího, kde byla reklamace uplatněna, nebo jeho odesláním na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě, v případě, že Předmět prodeje byl Prodávajícímu zaslán, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude dohodnuto jinak. 13.6 Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, pak je povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,– Kč za každý den prodlení. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle čl. 13 odst. 13.4, je prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje. 13.7 Požaduje–li Kupující, který je v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, jeho odeslání, pak Prodávající je povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním. 14. Závěrečná ustanovení 14.1 V případě, že z Kupní smlouvy, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky nebo elektronicky. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto. 14.2 Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků. 14.3 Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v písemné formě po dobu dvou let ode dne uzavření Kupní smlouvy a v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci lhůt stanovených v předcházející větě znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

Obchodní podmínky platné od 1. ledna 2010

© 2008 - Antiradary, info@4speed.cz, kontakt, vytvořilo a hostuje Webstudio Broskev.cz
TOPlist